08 Disember 2013

Motivasi - topik 1
Kebanyakkan murid yang telibat dalam masalah disiplin di sekolah merupakan golongan murid yang tidak bermotivasi dalam pembelajaran . Apakah pendekatan yang anda boleh gunakan  untuk menanamkan kesedaran  kepentingan pendidikan dan menimbulkan  motivasi kepada murid.

Menerusi satu kajian tingkah laku yang dijalankan didapati bahawa golongan murid yang bermasalah disiplin kerap tidak bermotivasi dalam pembelajaran. Seorang guru mampu membantu pelajar-pelajar  membuat penyesuaian tingkah laku agar mereka berada dalam keadaan emosi yang stabil.
            Masalah disiplin merangkumi skop yang meluas. Ia boleh jadi masalah disiplin peringkat yang rendah seperti hiperaktif, kebisingan , pergerakkan pelajar yang tidak perlu,mengganggu rakan sedarjah, dan keagresifan fizikal seperti tolak-menolak atau tumbuk menumbuk di dalam kelas. Masalah disiplin peringkat yang tinggi seperti  tingkah laku yang merosakkan seperti permusuhan nyata, Vandalisme(iaitu merosakkan kerusi meja, peralatan  dalam kelas dan sebagainya), aktiviti kumpulan liar(tumbuk-tumbuk secara fizikal), mengugut guru, mencalar kereta atau motosikal guru, menconteng dinding bangunan sekolah dan sebagainya.
            Seseorang pelajar yang tidak mampu untuk menguasai pembelajaran  dengan baik akan mula merasai terasing, rendah diri,perasaan kurang popular dan pembentukan konsep diri yang rendah. Ini mendorong pelajar untuk cuba melakukan aktiviti- aktiviti yang tidak sepatutunya semata-mata untuk mengambil perhatian orang disekelilingnya.
            Motivasi penting untuk pembelajaran yang berkesan. Motivasi merupakan pengerak  atau keadaan yang mendorong  murid untuk melakukan sesuatu bagi mencapai satu-satu matlamat terdiri daripada dua jenis yang utama iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
            Motivasi intrinsik ini wujud dari dalaman seorang individu. Misalnya, anda mungkin banyak membaca buku cerita bukan kerana hendak mendapat hadiah tetapi kerana minat anda sendiri.Sesetenggah daripada anda mungkin suka menolong rakan yang lemah dalam pelajaran bukan kerana harapan untuk mendapatkan upah tetapi kerana keseronokan yang diperoleh.
            Motivasi jenis ini merupakan dorongan luaran.Contohnya, Hassan belajar dengan rajin  kerana mengharapkan lima A dalam peperiksaan UPSR. Ini kerana ayahnya akan menghadiahkan sebuah motosikal baru kepadanya. Seorang guru yang menghadiahkan buku kepada murid-murid yang memperoleh pencapaian baik dikatakan menggunakan motivasi ekstrinsik yang amat menekankan pada ganjaran. Ganjaran ini akan mendorong sesuatu tingkah laku yang diingini berlaku secara berterusan.
            Sebenarnya, dalam kehidupan seharian kita, kedua-dua jenis motivasi memainkan peranan secara serentak dalam mendorong satu-satu tindakan kita. Oleh itu, dalam bilik darjah guru hendaklah menggunakan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar murid-murid meminati serta tertarik kepada pengajaran yang dijalankan.
            Motivasi boleh mendorong individu untuk bertindak agar sesuatu matlamat itu tercapai. Pada amnya motivasi mampu menarik perhatian murid dimana murid yang mempunyai aras motivasi yang tinggi akan sentiasa memberi perhatian terhadap penyampaian dan aktiviti guru. Bagi mewujudkan motivasi itu, guru hendaklah mengguna pelbagai ransangan seperti nada suara yang berubah-ubah, carta yang menarik, pita rakaman, video dan permainan.
            Motivasi  mampu menimbul dan mengekalkan minat murid terhadap pelajaran yang disampaikan. Misalnya dalam mata pelajaran Kemahiran Manipulatif, guru menunjukkan pelbagai jenis kenderaan seperti motokar, lori dan keretapi yang boleh diperbuat daripada kotak mancis. Aktiviti ini pasti akan dapat menimbulkan dan mengekalkan minat murid-murid.
            Motivasi dapat menimbulkan perasaan ingin tahu, misalnya Cikgu Salmah mungkin memulakan pelajarannya dengan mengatakan cahaya matahari adalah perlu untuk tumbuh-tumbuhan. Adakah tumbuh-tumbuhan yang hidup tanpa cahaya matahari? Jika ada, cuba berikan contoh (kulat).
            Motivasi juga mengalakkan semangat persaingan. Motivasi yang diusahakan oleh guru mungkin berbentuk pemberian hadiah. Dengan itu, Murid-murid bersaing antara satu sama lain dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah yang disediakan.
            Motivasi menghasilkan suasana pembelajaran yang mengembirakan. Dengan adanya motivasi, murid-murid didorong untuk belajar kerana minat dan bukan kerana paksaan. Suasana di dalam bilik darjah juga hendaklah lebih ceria dan mengujakan.
            Motivasi menghasilkan pembelajaran  yang bermakna. Dalam usaha untuk memotivasikan murid-murid , guru perlu mengaitkan  pelajaran dengan minat, perasaaan ingin tahu dan perasaan ingin meneroka pada murid-murid. Dengan cara ini murid-murid digalakkan  untuk menjalankan eksperimen dan mencari serta melaporkan dapatan. Cara pembelajaran seperti ini bermakna serta mencabar.
            Motivasi membantu pencapaian objektif pembelajaran. Murid-murid yang telah dimotivasikan  oleh guru biasanya  lebih berminat. Ini akan mempercepat  pembinaan konsep yang seterusnya akan membantu pencapaian objektif  pembelajaran.
            Setelah menyedari betapa pentingnya peranan motivasi dalam mengerakkan murid-murid, guru perlulah berusaha untuk menggunakannya agar pembelajaran  maksimum dapat diperoleh dengan  mempraktikan teknik- teknik yang berkesan dalam bilik darjah.       Antara teknik-teknik yang boleh dijalankan  adalah seperti berikut:
1.    Sediakan aktiviti- aktiviti yang menarik serta digemari oleh pelajar serta pelbagaikan aktiviti pelajar.

2.    Elakkan daripada menghukum pelajar kalau dia kurang berjaya  dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.    Wujudkan  peluang untuk pelajar menikmati perasaan kejayaan. Oleh itu, pelajar-pelajar yang cerdas hendaklah diberi aktiviti-aktiviti yang mencabar manakala yang lemah  hendaklah disediakan pendidikan pemulihan.

4.    Kelolakan kursus motivasi dari semasa ke semasa.Motivasi yang tinggi  akan mendorong seseorang kea rah pencapaian yang lebih baik. Ini akan meningkatkan keyakinan diri seseorang. Individu yang lebih berkeyakinan  biasanya kurang mengalami kebimbangan.

5.     Membantu murid-murid memahami objektif suatu pelajaran. Mereka lebih terdorong untuk melakukan sesuatu setelah mereka memahami objektifnya.

6.    Galakkan perkembangan motif yang positif. Ini akan dapat memenuhi keperluan aktiviti , keselamatan  dan  sosialisasi.
7.    Penglibatan  murid-murid dalam  pengajaran pembelajaran  hendaklah digalakkan. Mereka hendaklah menjadi aktif.

8.    Pastikan suasana bilik darjah adalah  mesra , teratur dan kemas. Keadaan seperti ini  mendorong pengajaran pembelajaran.

9.    Elakkan tekanan dan  keadaan yang boleh menimbulkan kekeliruan. Kekeliruan merendahkan tahap motivasi murid-murid.

10.  Bantu murid-murid untuk menetapkan matlamat yang realistik dan boleh dicapai.Matlamat yang terlampau tinggi arasnya menyebabkan murid-murid  gagal mencapainya. Keadaan seperti ini boleh merendahkan aras motivasi mereka.

11.  Berikan idea-idea yang konkrit serta jelas tentang perkara yang perlu murid-murid buat untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan.

12.  Tunjukkan kepada murid-murid bahawa pencapaian matlamat dapat meningkatkan harga diri  serta penghormatan diri.

13.  Bagi murid-murid yang lemah , mulakan dengan matlamat yang senang dicapai. Ini memberi kesempatan bagi mereka untuk menikmati perasaan kejayaan yang tentunya akan meningkatkan lagi aras motivasi murid-murid.

14.  Pastikan ganjaran yang disediakan itu merupakan jenis yang dikehendaki murid-murid . Contohnya, perkataan ‘baik’ dan ‘bagus’ yang terlalu kerap digunakan  akan hilang keberkesanannya.

15.  Persaingan sederhana boleh digalakkan kerana ia  meningkatkan pencapaian . Lebih sihat lagi kalau murid  digalakkan bersaing dengan diri sendiri , iaitu cuba memperbaik pencapaiannya dari semasa ke semasa.

16.  Murid-murid mempunyai minat  yang kuat dalam aktiviti-aktiviti  seperti  lakonan, menyanyi  dan pelbagai jenis  permainan. Cuba serapkan  aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran guru.
17.  Pelbagaikan teknik motivasi. Tekankan pada motif  intrinsik seperti minat , perasaan ingin tahu , penglibatan dan penerokaan. Ini boleh digalakkan  terutama dengan  murid-murid sekolah menengah . Di sekolah rendah , motivasi intrinsik hendaklah digunakan juga, tetapi motivasi  ekstrinsik adalah lebih kuat  bagi mereka.

18.  Timbulkan perasaan ingin tahu murid-murid sebelum memulakan  satu-satu topik  pelajaran. Wujudkan unsur keghairahan  atau suatu masalah seperti menggunakan  soalan ini: ‘ Mungkinkah anda dapat  menentukan kedudukan anda di tengah-tengah kawasan gurun tanpa diberi kompas?’

19.  Menarik perhatian murid-murid dengan sesuatu  yang berlainan  atau mengagumkan. Misalnya, ketika mengajar Sejarah, guru boleh menunjukkan barangan antik  atau sejenik mangkuk  yang lama dan ganjil rupanya. Elakkan daripada memulakan  pelajaran dengan cara yang sama.

20.  Aras aspirasi, murid-murid hendaklah berbeza-beza . Bagi murid yang pencapaiannya tinggi, aras aspirasi hendaklah  lebih tinggi berbanding dengan murid-murid berpencapaian rendah. Ini bermakna bahan pelajaran , alat bantu mengajar serta aktiviti-aktiviti hendaklah berbeza.

21.  Adakan kursus atau kem motivasi bagi murid-murid yang rendah motivasinya. Adakan ceramah , pergaulan dan interaksi dengan murid-murid  berpencapaian tinggi dan sedarkan mereka tentang pentingnya pencapaian yang baik dalam hidup mereka. Sesi-sesi kaunseling boleh juga dikelolakan bagi tujuan tersebut.

22.  Gunakan pujian dan galakan dengan kerap terutamanya dengan murid-murid yang lambat serta kurang keyakinan diri. Beri komen yang berbentuk individu  serta menggalakkan  dan bukannya gred sahaja. Beritahu murid-murid dengan segera  tentang pencapaian mereka dalam satu-satu ujian. Gunakan  seberapa banyak komen positif yang mungkin.


Setelah dikaji , guru seharusnya berusaha  untuk menyerapkannya dalam
persediaan dan pengajaran masing-masing.Dari segi persediaan , guru hendaklah merancang set induksi  yang mengandungi unsur kehairanan dan mengagumkan serta mempunyai soalan yang mencabar.Sumber pengajaran pembelajaran hendaklah terdiri daripada alat bantu mengajar yang menarik serta boleh memenuhi perasaan ingin tahu murid-murid.Isi pelajaran yang mempunyai aras motivasi yang tinggi menyebabkan murid-murid memberi lebih perhatian ketika guru mengajar.
            Secara rumusannya, motivasi merupakan unsur pengajaran pembelajaran yang penting. Ia tidak berlaku dengan begitu sahaja. Guru hendaklah menerapkan motivasi  dalam persediaan dan seterusnya dalam pengajaran. Penyerapan unsur motivasi  seperti ini pasti akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna , mencabar, inovatif serta menyeronokkan.


BIBLIOGRAFI
Abruscato,J. Introduction to teaching and the study of Education, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey,1985.
Cronbach, L.J, Educational Psychology, Edisi ke 3, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, New York,1977.
Ee Ah Meng, Psikologi Pendidikan I,Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Shah Alam, 1996
Ee Ah Meng, Psikologi Pendidikan II,Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Shah Alam, 1997Sahsiah ganjaran dan hukuman

HUKUMAN DAN GANJARAN MEMBERI  IMPLIKASI KEPADA PEMBENTUKAN SAHSIAH SESEORANG MURID.HURAIKAN BERDASARKAN TEORI DAN CONTOH YANG SESUAI DENGAN KONTEKS NEGARA KITA.

Hukuman  menerusi Kamus Dewan bermaksud dendaan yang dikenakan sebagai perjanjian untuk mengubah tingkah laku daripada yang buruk kepada yang baik. Ganjaran pula bermaksud  hadiah untuk perbuatan yang baik dan balasan bagi perbuatan yang jahat atau negetif, manakala sahsiah bermaksd keperibadian atau peribadi seorang murid.

Teori pelaziman operan Skinner

Burhrhus Frederic Skinner mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang psikologi dari Universiti Harvard. Beliau melanjutkan usaha Thorndike dalam kajian tentang pelaziman. B.F.Skinner menjalankan banyak kajian yang melibatkan tikus, burung merpati dan juga manusia.Teori B.F Skinner merupakan satu teori rangkaian yang berasaskan ransangan dan gerak balas. Dalam eksperimennya,beliau meletakkan seekor tikus lapar ke dalam ‘kotak Skinner’.Kotak itu dilengkapi alat penekan pada dindingnya. Ketika ditekan alat itu,biji-biji makanan akan terkeluar. Mula-mula, tikus itu berlari ke sana  sini kerana lapar. Kemudia secara tak sengaja, tikus itu terpijak alat penekan dan ini menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. Proses yang sama ini berulang beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa apabila alat penekan dipijak, makanan akan diperoleh. Ini menunjukkan bahawa tikus  itu telah belajar cara untuk mendapatkan makanan di dalam kotak itu.Pembelajaran secara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman.
            Sekali lagi, eksperimen ini menunjukkan bahawa sesuatu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran,contohnya biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut. Sekiranya ganjaran dihentikan , maka gerak balas itu akan terhapus juga.Peringkat ini dikenali sebagai penghapusan.
            Dengan itu, kaitan antara teori ini dengan motivasi adalah jelas. Jika sesuatu tingkah laku murid diingini, ia hendaklah diberi ganjaran. Tanpa ganjaran, lama –kelamaan tingkah laku itu akan terhapus. Makanan dalam eksperimen itu meneguhkan tindakan tikus menekan alat penekan dan kadar penekanan tikus juga meningkat.Skinner juga menjelaskan bahawa peneguhan itu boleh bersifat positif dan negetif.
            Peneguhan negetif seperti peristiwa-peristiwa yang memalukan, menakutkan , menyakitkan atau menyusahkan akan bertindak sebagai peneguh negetif. Apabila kita bertindak dengan cara-cara bertujuan untuk mengurangkan perasaan malu, kita dikatakan mengalami peneguhan negetif. Contohnya, seseorang yang sentiasa tidak dapat menjawab soalan guru akan berasa malu di hadapan murid-murid lain. Perasaan malu itu pengalaman yang menyakitkan . Bagi mengelakkan  pengalaman itu, dia akan sentiasa menunduk apabila guru mengemukakan soalan. Amalan seperti ini berlaku kerana hendak mengelakkan perasaan malu apabila tidak dapat menjawab soalan. Amalan menunduk kepala akan terus meningkat  setiap kali soalan dokemukakan. Ini jelas merupakan satu contoh peneguhan negetif.

Penggunaan Teori pelaziman Skinner dalam bilik darjah.

            Hukuman berfungsi untuk menghentikan satu-satu amalan.  Misalnya, seorang murid yang kerap kali datang lambat  akan dirotan  oleh gurunya. Tindakan merotan murid itu bertujuan  untuk menghentikan amalan  datang lambat.
Hukuman seperti rotan juga dikenakan kepada pelajar yang terlibat dalam satu kecurian. Ia juga boleh dijadikan contoh kepada pelajar-pelajar yang lain supaya tidak mencontohi  tindakan tersebut.
 Contoh lain  hukuman ialah, seorang bapa yang menarik balik keistimewaan dengan melarang anaknya menonton televisyen setelah dia gagal dalam peperiksaan. Murid  tersebut akan berasa kecewa dan seterusnya berusaha untuk memperbaiki kegagalan tersebut.
                        Ganjaran seperti memberi hadiah atau pujian boleh digunakan sebagai peneguhan untuk mengukuhkan tingkah laku yang diingini. Contohnya, guru hendaklah memberi pujian kepada murid yang menghasilkan sesuatu yang baik seperti projek, buku skrap dan sebagainya.

Teori sosial Bandura
Albert Bandura merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat yang terkenal kerana teori prmbelajaran sosial dan teori modelnya.Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. Ini dilakukan dengan cara memerhati gerak balas yang ditonjolkan.
            Eksperimen Bandura melibatkan seorang kanak-kanak prasekolah (iaitu subjek) yang biasanya akan  duduk  dan melihat orang lain (iaitu model) melakukan sesuatu. Selepas tiu subjek tersebut akan diuji dalam situasi-situasi tertentu bagi menentukan sejauh manakah tingkah lakunya menyerupai tingkah laku modelitu.Tingkah laku subjek ini dibandingkan dengan subjek-subjek lain yang tidak diberi peluang melihat tingkah laku model. Peniruan boleh berlaku dalam tiga bentuk seperti berikut:
v  Meniru secara langsung, iaitu melihat model sendiri atau secara tidak langsung iaitu denganmenonton filem video mendengar huraian atau melihat gambar foto.contohnya kanak-kanak meniru ibu bapa atau guru dari segi pakaian pertuturan , gaya berjalan dan sebagainya.
v  Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan..Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai di dalam situasi A tetapi tidak sesuai dalam situasi B. Contohnya,murid yang boleh  bersorak-sorak  di  kantin ketika memanggil  rakan tidak boleh melakukannya  di dalam bilik dajah.Ini dipelajari murid-murid disebabkan adanya peraturan bilik darjah yang boleh membawa hukuman jika amalan itu berlaku .
v  Peniruan melalui elisitasi.Dalam proses  elisitasi, seseorang individu akan turut melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh orang lain sekiranya dia telah pun mengetahui cara untuk melakukannya. Contohnya,apabila melihat seseorang murid membaca buku cerita di dalam kelas, Hassan pun mengeluarkan buku cerita lalu membacanya. Keinginan untuk membaca itu timbul selepas melihat murid lain membaca.Sekiranya tiada murid lain yang membaca, kemungkinan keinginan Hassan untuk membaca tidak timbul. Pendek kata, sesuatu gerak balas seseorang individu hanya timbul setelah memerhatikan gerak balas orang lain.


Penggunaan Teori Sosial Bandura di dalam bilik darjah.

Menurut teori Sosial Bandura, ganjaran diberi untuk meneguhkan gerak balas yang hendak dicontohi, samaada melalui penglihatan, pendengaran atau penggunaan deria. Contohnya apabila murid-murid yang berpakaian kemas selalu dipuji, murid-murid lain akan mencontohi mereka.

Guru hendaklah memberi ganjaran kepada murid yang  menunjukkan contoh hasil tangan dan seni lukis yang cantik supaya murid-murid  lain lebih bermotivasi untuk  cuba melakukan yang terbaik.Teori ini dapat menyumbangkan teknik mengubah tingkah-laku.

Guru boleh menggunakan teknik ini untuk mengubah tingkah laku yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diingini. Dengan demikian, tingkah laku yang diingini seperti murid dapat menjawab semua soalan dengan tepat hendaklah diberi pujian atau ganjaran, supaya murid yang lain akan lebih berusaha memperbaiki kelemahan tersebut.

Kalau seseorang murid mencontohi amalan murid yang tidak membuat kerja rumah, tindakan itu akan didenda. Dengan demikian, murid-murid lain tidak akan meniru tingkah laku murid yang tidak membuat kerja rumah itu dan dikenakan hukuman.
           


Teori pelaziman Klasik Pavlov

Ivon P. Pavlov merupakan pelapor konsep pelaziman klasik.Menurut Pavlov, setiap ransangan akan menimbulkan gerak balas. Gerak balas ialah apa-apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat ransangan. Ransangan ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan tindak balas. Contohnya apabila guru memberikan arahan supaya berdiri,murid dengan cepatnya berdiri. Arahan itu adalah ransangan, manakala tindakan berdiri itu ialah gerak balas. Hasil daripada kajiannya Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran  boleh berlaku akibat kaitan antara ransangan dengan gerak balas. Ransangan itu boleh juga dikaitkan dengan satu ransangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran, contohnya seorang guru mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.
            Dalam contoh ini terdapat dua ransangan ,satu ialah suasana pengajaran dan pembelajaran dan satu lagi aspek emosi iaitu seronok dan gembira. Jadi murid-murid mengaitkan satu ransangan ( suasana pembelajaran) dengan satu lagi ransangan lain (suasana seronok). Oleh itu murid berkenaan  pun mempunyai keinginan ke sekolah. Pembelajaran yang berlaku ekoran perkaitan itu dinamai pelaziman. Pembelajaran akibat perkaitan dua rangsangan dikenali sebagai pelaziman klasik. Dalam eksperimen Pavlov,dia menggunakan seekor anjing .Anjing itu telah mengeluarkan air liur apabila melihat makanan. Air liur dikenali sebagai gerak balas tak terlazim (semua  jadi) kerana  ia berlaku tanpa pembelajaran. Makanan itu ialah rangsangan tak terlazim. Pavlov ingin tahu sama ada anjing itu boleh belajar mengeluarkan air liur walaupun makanan tidak ditunjukkan.
            Seekor anjing dalam keadaan lapar  ditambat pada satu pasungan didalam sebuah bilik yang dilengkapi cermin  sehala. Satu alat khas dicipta untuk menyukat air liur. Ia dipasang pada pipi anjing itu. Sebagai langkah pertama, Pavlov membunyikan loceng dan memerhatikan  gerak balas anjing itu. Tidak ada gerak balas yang diperhatikan. (Bunyi loceng dikenali sebagai ransangan terlazim kerana ia digunakan untuk melazimkan gerak balas air liur).

            Pada langkah kedua, loceng dibunyikan dan makanan ditunjukkan kepada anjing. Anjing mula mengeluarkan air liur. Tindakan membunyikan loceng serentak dengan perbuatan menunjukkan makanan dilakukan beberapa kali. Selepas beberapa ulangan, makanan  itu tidak lagi ditunjukkan  ketika loceng dibunyikan. Anjing itu masih lagi mengeluarkan air liur.
            Dengan itu Pavlov membuat andaian bahawa anjing tersebut telah belajar membuat perkaitan  antara bunyi loceng dengan makanan yang ditunjukkan itu sehingga tahap apabila loceng dibunyikan, anjing itu telah menduga bahawa makanan akan diberi lalu menyebabkan air liurnya terkeluar.
 

Penggunaan Teori Pavlov di dalam bilik darjah.

Pavlov menamai cara pembelajaran ini sebagai pelaziman. Pelaziman yang berlaku akibat perkaitan antara ransangan dan gerak balas dikenali sebagai pelaziman klasik.
            Teori Pavlov boleh digunakan didalam pengajaran dan pembelajaran dimana guru hendaklah menyedari bahawa kaitan antara ransangan dan gerak balas boleh dilazimkan atau dipelajari. Contohnya kalau guru hendakkan murid-murid belajar beratur apabila loceng berbunyi pada jam 1.15 tengahari, amalan ini perlu diulangi sehingga bunyi loceng(ransangan) dapat dikaitkan dengan amalan berbaris(gerak balas), apabila loceng berbunyi pada jam 1.15 tengah hari, murid –murid  terus berbaris tanpa arahan guru.
            Kaitan antara ransangan  dengan gerak balas dapat dikukuhkan melalui latihan. Semakin kerap ransangan itu dikaitkan dengan sesuatu tindak balas, semakin kukuh  gerak balas terlazim itu. Contohnya apabila  guru memberi pujian( ransangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerak balas), maka gerak balas itu( menghasil sesuatu yang baik) akan sentiasa berterusan.
            Dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberi. Ini bermakna, sekiranya sesuatu tingkah laku tidak dikukuhkan melalui ganjaran, tingkah laku itu mungkin terhapus begitu sahaja.
            Konsep pemulihan semerta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Apabila seorang guru berhenti memberi ganjaran , prestasi murid mungkin merosot. Dengan itu guru boleh memperkenalkan sekali lagi insentif bagi murid-muridnya seperti mempelbagaikan jenis hadiah, aktiviti, alat bantu mengajar, projek dan sebagainya untuk meningkatkan semula semangat ingin belajar murid-murid.

Teori Bruner

Teori Bruner mengkaji tentang perkembangan kognitif. Ia menekankan cara-cara manusia berinteraksi dalam alam sekitar dan menggambarkan pengalaman secara dalaman. Menurut Bruner ,perkembangan kognitif juga melalui peringkat-peringkat tertentu bagi semua individu. Tiga peringkat kongnitif itu adalah seperti berikut:
Ø  Peringkat Enaktif(0-2 tahun)

Pada peringkat ini, kanak-kanak akan bergerak kearah sesuatu yang menarik perhatiannya. Oleh itu,pada peringkat ini, kanak-kanak banyak menggunakan anggotanya untuk menyelesaikan masalah.

Ø  Peringkat ikonik( 2-4 tahun)

Pada peringkat ini,kanak-kanak telah  berupaya menggambarkan sesuatu dalam  fikirannya. Dia mampu menyimpan imej-imej tertentu.

Ø  Peringkat simbolik(5-7  tahun)

Pada peringkat ini,kanak-kanak dapat berfikir dengan menggunakan bahasa. Terdapat  dua proses penguasaan bahasa iaitu superordinat dan kompleksif.

            Bruner amat menekankan pembelajaran konsep atau kategori. Beliau mengutamakan pembelajaran secara induktif dengan menggunakan konsep atau kategori. Menurut Bruner lagi , konsep atau kategori sepatutnya  mempunyai ciri-ciri tertentu  yang membezakan objek itu dengan objek yang lain.Misalnya, criteria  keupayaan berfikir secara analitis dan kritis yang ada pada manusia dapat membezakannya daripada haiwan.Manakala criteria yang tidak relevan ialah warna mata. Warna mata tidak boleh membezakan lelaki daripada perempuan atau manusia daripada  haiwan.


Penggunaan Teori Bruner di dalam bilik darjah.

            Bruner juga menekankan motivasi akstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini bermakna guru hendaklah memberi ganjaran dan pujian apabila sesuatu tingkah laku yang diingini itu dapat ditonjolkan. Dalam jangka panjang, Brunner lebih menegaskan motivasi intrinsik. Sebagai seorang guru, dia hendaklah  berusaha untuk menimbulkan perasaan ingin tahu yang merupakan satu bentuk motivasi semula jadi. Keinginan untuk mencapai kecekapan dan meniru orang lain juga merupakan motivasi intrinsik. Oleh itu,guru hendaklah cuba menunjukkan teladan  yang baik dari segi kerajinan, kekemasan dan ketepatan masa.
            Brunner menegaskan perbezaan pembentukkan konsep pencapaian.Menurut beliau,jika seseorang murid diminta memberi nama kaum-kaum utama di Sabah,kemungkinan dia akan menjawab kaum Kandazan,Melayu, Murut, Bajau dan Cina. Pada peringkat ini dia hanya berjaya mencapai tahap pertama,iaitu membentuk konsep kaum-kaum utama berdasarkan ciri-ciri yang diketahuinya dengan berlandaskan gambarfoto yang ditunjukkan? Kalau murid itu berjaya ,maka dia telah berjaya memperoleh tahap pencapaian konsep. Dalam apa-apa sahaja pembelajaraan, kedua-dua tahap ini  adalah penting.Guru boleh memberikan ganjaran bagi pelajar yang telah berjaya.
            Seterusnya kita akan melonggokan semua objek yang mempunyai ciri-ciri yang serupa kedalam satu kategori atau konsep. Contohnya, kita boleh melonggokkan pisang tanduk, pisang emas,pisang nipah kedalam  kategori buah-buahan yang boleh dimakan setelah dikupas kulitnya.


Penggunaan  Teori Bruner Di Dalam bilik Darjah

Bruner juga menekankan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini bermakna guru hendaklah memberi ganjaran dan pujian apabila sesuatu tingkah laku yang diingini itu dapat ditonjolkan seperti membantu guru menghantar buku ke bilik guru. Dalam jangka panjang, Bruner lebih menegaskan motivasi intrinsik. Sebagai seorang guru, dia hendaklah berusaha  untuk menimbulkan perasaan ingin tahu yang  merupakan satu bentuk motivasi semula jadi. Keinginan untuk mencapai kecekapan  dan meniru orang lain juga merupakan motivasi intrinsik. Oleh itu, guru hendaklah cuba menunjukan teladan yang baik dari segi kerajinan, kekemasan dan ketepatan masa.
            Guru juga akan memberikan pujian dan ganjaran kepada pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, bertolak ansur dan tolong-menolong. Contohnya seperti seorang murid yang membantu kawannya membersihkan kelas.


TEORI PEMBELAJARAN GAGNE

Menurut  gagne , (1970) pembelajaran bergerak dari yang paling mudah menuju kepada yang rumit. Pembelajaran pada aras tinggi bergantung kepada pembelajaran pada aras yang rendah. Gagne telah mengenal pasti lapan jenis pembelajaran seperti berikut:
*      Pembelajaran isyarat
*      Pembelajaran mengganggu gerak balas
*      Rangkaian
*      Pertalian berbahasa
*      Pembelajaran diskriminasi
*      Pembelajaran konsep
*      Pembelajaran hokum
*      Penyelesaian masalahPenggunaan Pandangan Gagne Di dalam Bilik Darjah
Pembelajaran ransangan gerak balas membawa implikasi bahawa guru hendaklah sentiasa memberi pujian dan ganjaran  apabila seorang murid menunjukan hasil yang baik. Dari aspek rangkaian motor, guru hendaklah menggunakan  prinsip  ulangan serta membuat sesuatu mengikut urutan ketika mengajar. Prinsip ini amat berguna bagi guru yang mengajar  Pendidikan Jasmani, piano, organ atau gitar.
            Guru hendaklah membimbing murid-murid membuat diskriminasi atau membezakan fakta yang penting daripada yang kurang penting. Kebolehan mendiskriminasi juga boleh digunakan untuk membezakan ciri-ciri sesuatu kumpulan tumbuhan dengan dengan kumpulan yang lain.Guru hendaklah membantu murid-murid mengenalpasti ciri-ciri utama bagi satu-satu kelas objek agar pembentukan konsep mudah diperoleh. Soalan-soalan yang boleh memandu murid-murid kearah pembentukan konsep dengan jelas hendaklah digunakan.Ganjaran juga boleh digunakan  dalam memberi galakan kepada murid yang berjaya.

Bibliografi

Abruscato,J. Introduction to teaching and the study of Education, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey,1985.
Cronbach, L.J, Educational Psychology, Edisi ke 3, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, New York,1977.
Ee Ah Meng, Psikologi Pendidikan I,Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Shah Alam, 1996
Ee Ah Meng, Psikologi Pendidikan II,Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Shah Alam, 199721 Julai 2013

Nilai 5 ringgit

Jalan di situ berlopak-lopak besar,terhinjut-hinjut Toyota Corolla Altis 1.8 ini dilambung graviti. Ery duduk di sebelah sudah berapa kali bangun tidur, dengkurnya makin menjadi. Siaran radio sekejap berbunyi, bercampur-campur. Sekejap radio perak, sekejap kedah mengikut lambungan kereta lagaknya.

Aku terpaksa memperlahankan kereta melalui satu perkampungan nelayan yang kotor, beberapa budak-budak kecil dengan muka yang comot dan hingus kering di muka berlari-lari. Seorang daripadanya tidak berseluar langsung, geli.

Ada orang tua berbasikal mengangkat tangan memberi salam. Aku menaikkan cermin kereta, melepaskan rengusan garang.

Ery sudah bangun, mengesat-ngesat mata, menggeliat kasar. Mengeluarkan bunyi seperti kerbau. Perempuan sial, sopannya cuma di depan jantan, tersipu-sipu dan bersimpuh malu. Hipokrit ini cuma tahu bersolek dan berdandan bila mahu keluar, di rumah dia seperti perempuan baru beranak, t-shirt goboh dengan kain pelekat senteng dan rambut usai seperti orang gila, mengeluarkan bau hapak dan masam.

Ada sebuah jeti buruk disitu. Beberapa nelayan baru sampai dari laut disambut peraih-peraih buncit. Memunggah ikan. Ery sudah separuh menggelepar di luar meliar mata mencari Shafik, tunangnya. Aku duduk sahaja di dalam kereta. Aku bencikan pantai hanyir seperti ini.

Beberapa gadis bertudunglabuh lalu dengan menaiki basikal dan memberi senyuman.

Aku menghempas pintu serta merta. Memang benar. Perempuan kolot seperti mereka itu, patut dijerukkan saja di tempat busuk ini.Tolol!

Kemudian, datang seorang tua menghampiri tingkap belakang. Aku sedikit marah, mengetap bibir.

"Nak apa?!"

Dia terketar terkejut, sedikit berundur.

"Assalammualaikum nak, pakcik ambil upah cuci kereta.."

Dia bercakap dengan pandangan yang tumpah ke kakinya, tertib dan seperti takut. Di tangannya ada satu baldi buruk air sabun dengan tuala koyak di bahu. Baju kemeja kusam koyak di poket, cuma dibutang dua menampakkan dadanya yang leper ditolak tulang selangka. Seluar hijau pudar senteng.

Tidak berkasut dengan kuku hitam dan kaki yang reput. Menjijikkan!

"Basuh sajalah, tapi, awas!! Kalau calar kereta aku, tahulah macamana aku nak ajar kau!!"

Berkata sambil meliarkan mata pada Ery yang tengah tersengih-sengih meramas-ramas tangan dengan tunangnya itu. Duduk pula bersimpuh, membelai-belai rambut. Boleh pula kaki yang asyik duduk terkangkang di rumah itu ditutup rapat.

Orang tua itu tertunduk-tunduk mengucap terima kasih. Ah, miskin seperti ini tunduk-tunduk meminta simpati, tiada maruah. Terus saja dia menggosok satu demi satu tayar kereta. Memberus sambil terbatuk-batuk, meludahkan kahak hijau. Pengotor, sial! Aku mengalihkan mata ke pantai.

Peraih berdekah ketawa menepuk-nepuk elakang nelayan kurus itu. Menyerahkan beberapa ringgit. Nelayan itu tersenyum pahit. Menyelitkannya di celah kopiah. Itulah, siapa suruh kecil-kecil tidak mahu belajar pandai-pandai, masuk universiti dan kerja besar. Tidaklah hidup susah seperti itu. Bodoh!!

"Sudah nak!!" Pakcik itu datang setelah 20 minit. Aku sudah malas hendak memandangnya, dan kuhulurkan sahaja RM 5. Aku rasa itu sudah cukup lumayan untuk fakir seperti dia. Cepat-cepatlah dia pergi.

Tapi, sebaliknya dia memegang lama duit itu. Tunduk dan menangis tersedu-sedu. Menambahkan kerut dan mengelap mata dengan hujung kemejanya.

"Kenapa ni? Gila?!"

"Nak, seumur hidup pakcik hidup susah ini, pakcik kerja memetik kelapa, mencuci tandas di restoran, kemudian mencuci kereta, belum pernah pakcik terima upah sebanyak ini. Paling banyak pun hanya seringgit."

Dia bersungguh-sungguh melihat ke dalam mata aku.

Timbul pula sedikit simpati, sedikit sayu. Rasa yang tidak pernah bertakung dalam hati keras aku selama 25 tahun ini. Dia melipat kecil wang itu diikat simpul di dalam sapu tangan biru muda. Pergi dengan terhinggut menangis dengan baldi buruk ke arah sekumpulan nelayan.

Aku memandangnya dengan pandangan kosong. Ini warna kemiskinan, aku tidak pernah lihat. Aku membesar dalam hutan batu, di kota lumpur. Keras diselaput wang kemewahan, kemudian keluar dengan segulung ijazah. Bekerja seperti orang gila untuk duit. Biarlah, kalau aku mahu bantu, ramai lagi di luar sana. Lupakan saja..

Ery memanggil aku dari sebuah kedai makan di situ. Hampir 10 minit aku melayan meluat-melihat Ery yang tersipu-sipu menggagau mee dengan sudu dan garfu. Kemudian, kelibat orang tua itu melintasi kami, menjinjing dua beg besar hitam berisi barang. Hairan, takkanlah dengan wang RM 5 dia boleh membeli barang sebanyak itu. Mustahil. Atau dia memang ada duit tapi, berlagak seperti fakir. Mungkin..

Dengan rasa ragu, aku menghampirinya. Dia memberi senyum lembut dan aku dengan rasa curiga bertanya terus.

" Eh, pakcik. Tadi saya bagi lima ringgit, takkan dapat beli barang sebanyak ini?".

Bunyinya seperti meninggi. Pakcik itu seperti terkejut.

Dia diam dan tunduk seketika. Pahit menelan air liur. Meletakkan dua beg plastik di atas tanah, membukanya satu satu, perlahan-lahan dan terketar.

Aku terkedu. Terkejut dan malu. Pakcik itu mengeluarkan sapu tangan tadi dan membuka simpulannya. Wang aku tadi, masih terlipat kemas.

"Nak, pakcik tahu. Kami ini orang susah, nak. Hidup seperti najis, dibuang dan ditolak-tolak. Kalian pekup hidung melihat kami. Ambillah ini semula. Pakcik juga punya maruah. Kadang-kadang maruah kami lebih tinggi dari kamu orang kaya yang hidup berpura-pura, menipu orang. Harga diri kami masih kuat. Bila anak menyoal pakcik seperti tadi, anak telah memijak harga diri pakcik. Anak seperti menghukum pakcik sebagai orang tua sial yang berpura-pura susah. Ambillah semula, nak."

Pakcik itu meletakkannya di atas tangan aku, dan aku menolak, berkali-kali. Aku sudah menangis, meminta maaf, berkali-kali. Tidak mahu menyentuh langsung wang itu, hingga jatuh di hujung kaki.

"Lihat, itulah tempat duit. Di tapak kaki. Duit itu perlu, tapi jangan sampai ia lebih tinggi dari harga diri. Jangan sampai duit menjadikan kita angkuh dan bongkak. Pakcik ke sana tadi, tempat nelayan memunggah ikan. Pakcik kutip ikan-ikan kembung pecah perut ini yang sudah dibuang ke tepi. Dengan bangkai busuk ini pakcik sambung hidup anak-anak pakcik, jangan sampai kelaparan, jangan mati."

Mendatar sahaja suara orang tua itu berkisar-kisar dengan pukulan ombak. Dia terbatuk-batuk berjalan, meninggalkan aku dengan wang lima ringgit di hujung kaki, dua plastik berisi ikan busuk yang sudah mula dihurung lalat.

Aku terduduk menangis semahu-mahunya. Aku mempunyai wang yang boleh membeli segala kemewahan dunia. cuma aku belum mampu membeli sesuatu yang ada dalam diri orang tua itu.Moral :

" jika tidak dapat apa yang kita suka, belajarlah utk menyukai apa yang kita dapat " renungkan..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...